Ekoprodukt EU s.r.o.
Vysok
á 25
915 01  Nové Mesto nad Váhom
Slovakia ( EU )
tel. / fax: +421 32 7717479
e-mail: ekoprodukt@ekoprodukt.eu
I
ČO: 36730106
IČ DPH/UID-Nr: SK2022306891
registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vloľka číslo: 17471/R
Bank info:
Slovenská sporiteµňa, a.s., kód banky: 0900, č.účtu 274805412
IBAN: SK309000000000274805412
SWIFT: GIBASKBX
 

Ekoprodukt EU, s.r.o. Vysoká 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovakia ( EU )tel.: +421 32 7717479, fax: +421 7717479, e-mail: ekoprodukt@ekoprodukt.eu